Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Чеърпро Европа“ ООД, ЕИК 203115198, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, район Искър, бул. „Цариградско шосе“ № 149, ет. 4, наричано по-долу за краткост ChairPro или „Дружеството“, и клиентите, наричани по-долу  „Ползватели“, на платформата за електронна търговия https://www.chairpro.bg, наричана по-долу „Онлайн магазина”.

 

II. ДАННИ ЗА CHAIRPRO

Чл. 2. Информация, съгласно Закона за електронната търговия:

1. Наименование на ChairPro: „Чеърпро Европа“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Искър, бул. „Цариградско шосе“ № 149, ет. 4

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1784, район Искър, бул. „Цариградско шосе“ № 149

4. Данни за кореспонденция: гр. София 1784, район Искър, бул. „Цариградско шосе“ № 149, телефон 0700 10 750, имейл адрес: info@chairpro.bg

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203115198

6. Надзорни органи:

6.1. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

6.2. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG203115198.

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНA WWW.CHAIRPRO.BG

Чл. 3. ChairPro е електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://www.chairpro.bg, на който се извършва търговия с широк асортимент от офис столове, офис мебели, мебели за дома, градински мебели и др. (наричани за краткост „Стоките“), чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ChairPro в Онлайн магазина стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Онлайн магазин на ChairPro и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация или да използват процедурата „Поръчка без регистрация“;

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват с ChairPro договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта на Онлайн магазина;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез Онлайн магазина със средствата за електронно разплащане, налични на сайта https://www.chairpro.bg;

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ChairPro в Онлайн магазина;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ChairPro чрез интерфейса на страницата на Онлайн магазина, достъпна в Интернет https://www.chairpro.bg;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Онлайн магазина в Интернет.

Чл. 4. ChairPro организира доставянето на Стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с ChairPro договор за покупко-продажба на Стоките на адрес https://www.chairpro.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ChairPro.

(2) За да бъде сключен договорът, Ползвателят прави поръчка след като избере от каталога на сайта конкретната стока и нейната бройка.

(3) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, ChairPro се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ChairPro или финализирането на поръчката на съответния продукт.

(4) Ползвателите заплащат на ChairPro възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на сайта на Онлайн магазина и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена на Онлайн магазина. Всички цени на стоките в Онлайн магазина са в български лева с включен ДДС.

Чл. 6. (1) Ползвателят и ChairPro в Онлайн магазина се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при заявяването на стоката или услугата чрез платформата за електронна търговия или при създаването на акаунт, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНA WWW.CHAIRPRO.BG

Чл. 7. (1) За да използва Онлайн магазина и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, като по този начин създаде свой акаунт в платформата или директно да заяви стока от сайта на ChairPro, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ChairPro, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Счита се, че Ползвателят е запознат с тези общи условия и ги приема, ако е заявил стока или услуга без създаване на акаунт.

(4) ChairPro потвърждава извършената от Ползвателят поръчка по електронна поща. Между него и ChairPro възникват договорни отношения.

(5) При създаването на акаунт или заявяване на поръчка Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(6) При заявяване на поръчка, без значение дали Ползвателят има създаден акаунт или не, същият предоставя адрес на който да се извърши доставката. Ползвателят се задължава да предоставя верни и актуални данни относно адреса за извършване на доставката.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на ChairPro в Онлайн магазина, достъпен на адрес https://www.chairpro.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.

Чл. 9. Клиентите сключват договора за покупко-продажба на артикулите  на ChairPro по следната процедура:

(1) влизане в системата за извършване на поръчки в сайта https://www.chairpro.bg;

(2) избиране на един или повече от предлаганите от ChairPro стоки и добавянето им към списък с артикули за покупка („кошница“), с посочване бройка за закупуване;

(3) предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора;

(4) предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) избор на способ и момент за плащане на цената;

(6) потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ChairPro и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ChairPro може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоките по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж в общия размер при извършване на поръчката чрез избрания от него метод на плащане.

1. с кредитна или дебитна карта, поддържаща онлайн разплащане MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron или Borika през виртуалния ПОС терминал на сайта на ChairPro;

2. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер; в случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 1000 лв. с ДДС или стоките не са налични на склад, а се заявяват за изработка специално за нуждите на конкретния клиент, плащането се извършва само чрез един от останалите посочени методи на плащане;

3. чрез извършване на банков превод по посочена банкова сметка на Онлайн магазина, данни за която се получават на посочения от Ползвателя имейл адрес; при използване на този метод на плащане, поръчките се изпълняват след получаване на превода; или

4. на каса в шоурум на ChairPro, находящ се на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 149 – в брой или с кредитна/дебитна карта.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в https://www.chairpro.bg, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани на сайта https://www.chairpro.bg, са определени в профила на всеки артикул.

(2) Стойността на куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките и които не попадат в хипотезата на безплатна доставка, се определя от ChairPro и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта https://www.chairpro.bg.

(4) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията ѝ в сайта https://www.chairpro.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта https://www.chairpro.bg или електронна поща.

(6) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от ChairPro на Ползвателите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от ChairPro чрез Онлайн  магазина условия за съответните стоки.

Чл. 15. (1) Ползвателите заплащат на ChairPro стоките по цени, валидни към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между Ползвателя и ChairPro. Ползвателите се съгласяват, че ChairPro може да променя едностранно обявените цени на стоките на сайта на Онлайн магазина, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в интернет страницата на ChairPro. Потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

(2) При поръчка на стоки неналични на склад или стоки по индивидуална поръчка с избор на на цвят, материя, размер и други приложими към тях опции, е необходимо предплащане в размер на 50% от стойността на стоката с ДДС. Неналичните на склад артикули са тези, за които в характеристиката им пише срок за доставка повече от 3 работни дни.

(3) Ползвателят има правото да избере един от следните начини на заплащане на поръчаните стоки:

1. с кредитна или дебитна карта, поддържаща онлайн разплащане MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron или Borika през виртуалния ПОС терминал на сайта на ChairPro;

2. чрез системите за електронни разплащания ePay и PayPal; при направено плащане чрез системата на PayPal, поръчката се изпълнява след получаване на потвърждение от PayPal;

3. с наложен платеж в момента на получаване на стоката от куриер; в случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 1000 лв. с ДДС или срокът на доставката на поръчката е 15 или повече работни дни, плащането се извършва само чрез един от останалите посочени методи на плащане;

4. чрез извършване на банков превод по посочена банкова сметка на Онлайн магазина, данни за която се получават на посочения от Ползвателя имейл адрес; при използване на този метод на плащане, поръчките се изпълняват след получаване на превода; или

5. на каса в шоурум на ChairPro, находящ се на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 149 – в брой или с кредитна/дебитна карта.

Чл. 16. (1) Доставката на стоките се извършва до посочен от Ползвателя адрес от куриерска служба „OK Експрес“. В доставката не е включена услуга доставяне на поръчаните стоки до съответния етаж, на който се намира Ползвателя. При желание от страна на Ползвателя такава услуга може да бъде договорена предварително със сътрудник на ChairPro.

(2) Предлаганите на сайта на Онлайн магазина корпусни мебели и столове се доставят разглобени във фабрична опаковка с инструкции за монтаж. При договаряне между Ползвателя и ChairPro стоките могат да бъдат монтирани от ChairPro, за което Ползвателите получават индивидуална оферта, която може да варира в зависимост от вида и количеството поръчани стоки. Информация за стандартните цени за монтаж е достъпна в раздел „Условия за доставка“ на сайта на Онлайн магазина.

Чл. 17.(1) Разходите за доставка на стоките се заплащат изцяло от Ползвателя, освен когато са приложими условията за безплатна доставка. С оглед големия диапазон в габаритите на продуктите от категория „Мебели“, Ползвателите получават индивидуална оферта за цена на доставката, която може да варира в зависимост от вида на поръчаните продукти и адрес за доставка. Информация за стандартните приложими цени за доставка е достъпна в раздел „Условия за доставка“ на сайта на Онлайн магазина.

(2) Ползвателят преглежда стоката за съответствие с поръчката си непосредствено пред длъжностното лице от куриерската служба. В случай на липса на възражение в този момент, счита се, че Ползвателят е приел доставката като съответстваща на направената поръчка.

Чл. 18. (1) Срокът на доставка на стоките е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя чрез сайта на ChairPro. Информация за стандартните срокове за доставка е достъпна в раздел „Условия за доставка“ на сайта на Онлайн магазина.

(2) В случай на удължаване на сроковете за доставка по ал. 1 ChairPro информира предварително Ползвателя и извършва доставката след получаване съгласието на Ползвателя.

(3) Ако ChairPro не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните артикули, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 19. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на адрес https://www.chairpro и Приложение № 1 към тези Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://www.chairpro.bg и Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

1. зa дocтaвĸa нa cтoĸи, изpaбoтeни пo пopъчĸa нa Ползвателя или cъoбpaзнo нeгoвитe индивидyaлни изиcĸвaния;

2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

3. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

4. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;

5. за стоки, които след получаването им от Ползвателя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в Онлайн магазина поради нарушаване на търговския им вид.

(3) Освен право на отказ, Ползвателят има право и на законова гаранция от 2 години за съответствие на стоката с договора за продажба, гарантирана от Закона за защита на потребителите.

Чл. 20. (1) При направен отказ от договора от страна на Ползвателя, ChairPro му възстановява заплатената сума до 14 дни, считано от датата на която Ползвателят е съобщил на ChairPro решението си да се откаже от договора, по банков път на посочена от Ползвателя банкова сметка и при изпълнение на следните изисквания: върната и получена от ChairPro стока в изряден търговски вид, без нарушена опаковка и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба или други обстоятелства.

(2) Всички разходи по връщането на артикулите от Ползвателя до ChairPro са за сметка на Ползвателя.

(3) Всеки Ползвател, упражнил право на отказ по отношение на закупена от Онлайн магазина стока е длъжен да съхранява получените от ChairPro продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на ChairPro.

(4) Възстановяването на заплатената сума при отказ от договора при изпълнение на условията по ал. 1, се извършва единствено по банков път по посочена от Ползвателя банкова сметка.

Чл. 21. Ползвателите, които които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото на рекламация Ползвателят следва да уведоми ChairPro устно или писмено на тел. 0700 10 750 или на info@chairpro.bg.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 22. ChairPro може да организира доставката и предаването на стоките на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

Чл. 23. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ChairPro. В случай на липса на уведомление по този член, счита се, че стоките отговарят на изискванията към момента на доставката.

(2) В случай че Ползвателят не уведоми ChairPro съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) Рекламации за липсваща стока или за стока с видим дефект се приема от ChairPro единствено в случай, че е предявена в момента на получаване на стоката и в присъствието на куриера, доставил стоката, което се удостоверява писмено с подпис на Ползвателя и Куриера.

(4) При наличие на липсващи елементи или видими недостатъци на закупените от Ползвателя стоки, установени при получаването им, ChairPro изпраща липсващите елементи или дефектни части за своя сметка.

(5) При появил се дефект в стоката по време на нормални експлоатационни условия до изтичане на гаранционния ѝ срок, Ползвателят е длъжен да уведоми веднага оправомощен представител на ChairPro. С цел отстраняване на получилия се дефект, Ползвателят следва за своя сметка да изпрати дефектиралия продукт за отстраняването на проблема на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 149. Транспортните разходи по връщането на отремонтирания продукт от ChairPro към Ползвателя са за сметка на ChairPro. Политиката за покриване на транспортните разходи по предходното изречение не се прилага по отношение на Ползватели, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. При желание Ползвателя може да заяви посещение от екип на ChairPro, който да извърши подмяната на дефектиралите стоки. Информация за условията и разходите за предоставяне на услугата по предходното изречение е достъпна в раздел „Рекламация и връщане на стока“ на сайта на Онлайн магазина.

(6) Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Ползвателят следва да уведоми представител на ChairPro устно или писмено на тел. 0700 10 750 или на info@chairpro.bg.

(7) Рекламация за дефект на стоката при наличие на нормални експлоатационни условия може да бъде предявена в рамките на гаранционния срок на конкретния продукт. На сайта ChairPro.bg са описани гаранционните срокове на всички предлагани продукти.

(8) При подаване на рекламация Ползвателят задължително прилага следните документите:

1. касова бележка или фактура;

2. снимков материал;

3. други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.

(9) В случай, че Ползвателят не предяви рекламация пред ChairPro в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

(10) За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

Чл. 24. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

 

IX. OБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИTE ДАННИ

Чл. 25. (1) ChairPro в платформата https://www.chairpro.bg предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите и Потребителите на основанията, за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата съгласно Политиката за защита на лични данни на ChairPro, достъпна на адрес https://www.chairpro.bg/security .

(2) ChairPro предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, ChairPro ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) ChairPro има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(5) Ползвателят се съгласява, че ChairPro има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на ChairPro.

(6) Ползвателят се съгласява, че ChairPro има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин.

Чл. 26. Във всеки момент, ChairPro има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 27. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ChairPro, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) ChairPro и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

1. след изричното му уведомяване от ChairPro и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

2. след публикуването им на сайта на ChairPro и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на ChairPro.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на ChairPro, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 28. ChairPro публикува тези общи условия на адрес https://www.chairpro.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 29. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с ChairPro се прекратяват в следните случаи:

  1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя електронния магазин на ChairPro. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 30. ChairPro има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва електронния магазин в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 31. (1) ChairPro не отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, или вреди причинени при нарушение на договорно задължение. ChairPro носи отговорност само за преките вреди от доставката. В случай на забава за доставка, отговорността на ChairPro не може да надвишава 10 % (десет процента) от стойността на доставената стока, съгласно издадената фактура.

(2) ChairPro не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Ползвателя. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Ползвателят не се освобождава от задължението си за заплащане на доставените му стоки. Ползвателят заплаща на ChairPro всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

(3) Ползвателят няма право да прихваща свои вземания с вземания на ChairPro, освен ако същите не са предварително договорени и изрично писмено признати от ChairPro.

(4) В случай на забавяне на плащане, Ползвателят дължи на ChairPro неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на дължимата сума за всеки ден забавяне до окончателното й изплащане, освен ако страните писмено не са уговорили помежду си друга неустойка. Това не лишава ChairPro от правото да претендира реално претърпените вреди, надвишаващи размера на неустойката. Ползвателят заплаща и всички разходи, свързани със съдебното и/или извънсъдебното събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на ChairPro имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. В случай на забава за плащане на дължими суми с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ChairPro има право да прекрати чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие, всички преференциални условия, в полза на Ползвателя, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки и др., както така и по своя преценка да прекрати едностранно договора.

(5) ChairPro може да предостави правото на Ползвателя да прави заявки и да получава доставки без оглед на падежите на плащанията по вече издадени фактури, като във всеки един период от време сумата на доставените, но все още незаплатени стоки от Ползвателя не може да надхвърля изрично посочената сума, която страните наричат помежду си и приемат за “стоков кредитен лимит”.

(6) При надхвърляне на стоковия кредитен лимит, ChairPro има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок, в който Ползвателят трябва да извърши плащания по предходни доставки, така че да попадне в рамките на стоковия кредитен лимит. ChairPro има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок и в случаите, когато е налице забава в плащането на вече извършени доставки, независимо дали е достигнат стоковия кредитен лимит или не.

(7) В случай, че ChairPro и Ползвателят постигнат съгласие за отложено плащане, с оглед точното и добросъвестно изпълнение на задълженията на Ползвателя за заплащане в срок да доставените му стоки, да поиска от Ползвателя да предостави гаранции на ChairPro гаранции и/или обезпечения за добро изпълнение, които могат да бъдат под различна, предвидена в действащото законодателство форма – запис на заповед, банкова гаранция, залог и др. подобни, съобразно договореното и за сума равна на задължението.

(8) Горепосочените неустойки не се прилагат по отношение на Ползватели, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 32. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ChairPro при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 33. ChairPro не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 34. (1) ChairPro не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) ChairPro не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на Онлайн магазина и сключване на договори за покупко-продажба с ChairPro.

(3) ChairPro не носи отговорност за времето, през което Онлайн магазина не е бил достъпен поради непреодолима сила.

(4) ChairPro не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите в Онлайн магазина.

(5) ChairPro не носи отговорност за технически проблеми по време на пазаруване, както и за сгрешени/невярни цени в процеса на онлайн покупката.

Чл. 35. (1) ChairPro не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ChairPro не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIII. ГАРАНЦИИ

Чл. 36. (1) Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

(2) Съгласно чл. 115 от ЗЗП, всички продукти имат минимум 2-годишна законова гаранция. Някои от продуктите имат и по-дълга гаранция, като в продуктовата страница на всеки артикул е изрично упоменато за периода на гаранция на всеки продукт. Издадената от ChairPro фактура има ролята на гаранционна карта. Гаранционна карта може да се издаде и допълнително - при изрично поискване от Ползвателя.

(3) Ползвателят се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба (ако такива инструкции съществуват). Използването, третирането, обработването (ремонта) на стоките от Ползвателя се осъществява за негов риск. ChairPro не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Ползвателят възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Ползвателят самоволно е предприел.

(4) Предлаганите от ChairPro стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. ChairPro не носи отговорност за спазването от страна на Ползвателя на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

(5) ChairPro не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на ChairPro). При форсмажорен случай, Ползвателят няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

(6) Ползвателят има право да даде на ChairPro разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

(7) Собствеността на стоките преминава върху Ползвателя с пълното изплащане на всички суми, дължими от Ползвателя, с оглед на отношенията му с ChairPro.

 

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. (1) Ползвателят и ChairPro в Онлайн магазина се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и ChairPro се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 38. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ChairPro и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 39. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 40.(1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с ChairPro относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния съд в гр. София. Подсъдността по предходното изречение не се прилага по отношение на Ползватели, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. Ползватели – потребители по смисъла на ЗЗП могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 41. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.07.2019 г.